Uhádni, ako sa volá dievča z Maresi

Všetci vieme, ako vyzerá, ale nikto netuší, ako sa volá!

Uhádnite, ako sa volá dievča z Maresi, ktoré nám už toľko rokov prináša čisté nesladené kondenzované mlieko z rakúskych Álp.

Vyplňte krátky formulár nižšie a dvanásť z vás, ktorí správne uhádnu meno, odmeníme ročnou zásobou mlieka Maresi do kávy aj so sadou originálnych Maresi kalíškov.

Odporúčaná dávka Maresi mlieka do kávy je 10 gramov. Je to presne jeden Maresi kalíšok, ktorý je vyrobený špeciálne pre to, aby ste si vo svojej káve vychutnali presne 10 gramov mlieka Maresi. Teraz môžete sadu kalíškov vyhrať spolu s mliekom Maresi a vychutnať si dokonalú
dávku Maresi mlieka u vás doma vo veľkom štýle!

Čo teda treba spraviť, aby ste sa zapojili do súťaže?

Vyberte v súťažnom formulári meno, ako sa podľa vás volá dievča z Maresi, ktoré je na každej jednej fľaške Maresi zobrazované už 68 rokov. Dvanásť vyžrebovaných účastníkov, ktorí uhádnu správne meno, získajú ročnú zásobu mlieka Maresi do kávy aj so sadou originálnych kalíškov Maresi.

Súťažný formulár:

Základná informácia o ochrane osobných údajov

Vaše osobné údaje uvedené a získavané na základe tohto formuláru na účely zapojenia sa do
spotrebiteľskej súťaže „Uhádni, ako sa volá dievča z Maresi“ (ďalej len „súťaž“) sú spracúvané
spracovateľskými činnosťami v informačných systémoch, ktorých prevádzkovateľom je
spoločnosť, MARESI Foodbroker, s.r.o. so sídlom Viktorínova 1, 821 08 Bratislava, zapísaná v
OR vedenom Mestským súdom Bratislava III, oddiel: Sro, vložka číslo 5289/B, IČO: 31 352 936
(ďalej len„organizátor“) a to na účely evidencie záujemcov a účastníkov spotrebiteľskej súťaže a
zabezpečenia doručenia výhry výhercom.
Vyplnením tohto formuláru potvrdzujete, že v spojení s Vašou účasťou v súťaži, Vám bola
poskytnutá základná informácia o ochrane Vašich osobných údajov a bola Vám poskytnutá
možnosť oboznámiť sa s rozšírenou informáciou o ochrane osobných údajov.
Máte právo na poskytnutie informácií ohľadom spracúvania Vašich osobných údajov, právo na
prístup k Vašim osobným údajom, právo na ich opravu, právo na ich výmaz za podmienky, že
sa spracúvali nezákonne, právo na obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov za
podmienky, že sa spracúvali nezákonne, právo podať sťažnosť dozornému
orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, a právo namietať
proti spracúvaniu na účely priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s
takýmto priamym marketingom.
Ďalšie informácie o spracúvaní osobných údajov na účely Vašej účasti v súťaži sú k dispozícii v
podmienkach súťaže na tejto internetovej stránke.

Stručné podmienky súťaže

o Organizátor súťaže je Maresi Foodbroker s.r.o.
o Pre účasť v súťaži zákazník vyplní súťažný formulár na webstránke www.maresi.sk/dievca-z-maresi/
o Do spotrebiteľskej súťaže sa môže zapojiť každý zákazník organizátora, ktorý v čase trvania
spotrebiteľskej súťaže splní nasledovné podmienky:
o zaregistruje sa na webovej adrese www.maresi.sk/dievca-z-maresi/ prostredníctvom formuláru, v
ktorom uvedie svoj e-mail, a označí jedno z navrhnutých mien pre dievča z Maresi.
Zákazník sa takýmto spôsobom môže zaregistrovať do súťaže iba 1x.
o Splnením uvedených podmienok sa zákazník organizátora stane účastníkom spotrebiteľskej
súťaže, pričom dvanástim vyžrebovaným účastníkom odošleme výhru v súťaži.
o Každý zákazník organizátora sa môže zapojiť do spotrebiteľskej súťaže iba 1x.
o Súťaž začína 28.11.2023 a končí 31.12.2023
o Výhra je 12x ročná zásoba mlieka Maresi do kávy a 24x Maresi originálny kalíšok (t.j. jeden
výherca získa 1x ročnú zásobu mlieka Maresi do kávy a 2x Maresi originálny kalíšok)
o Výhercovia budú kontaktovaní do 30 dní odo dňa žrebovania, výhercov budeme kontaktovať
na zaregistrovanom e-maily.
o Spotrebiteľskej súťaže sa môžu zúčastniť len fyzické osoby staršie ako 18 (osemnásť) rokov s
trvalým pobytom na území Slovenskej republiky.
o Každý účastník sa zúčastňuje spotrebiteľskej súťaže s poučením, kedy v zmysle § 845
Občianskeho zákonníka nie je možné vymáhať výhry súdnou cestou. Za výhru zaradenú do
spotrebiteľskej súťaže nie je možné požadovať finančnú náhradu.
o Výhry zo súťaže sú predmetom dane z príjmov fyzických osôb v zmysle zákona č. 595/2003
Z.z. o dani z príjmov a výhercovia sú povinní pri zdanení výhry postupovať podľa tohto zákona.
Výhry, ktoré výhercovia obdržia predstavujú výhry pred zdanením. Podľa zákona č 595/2003
Z.z. o dani z príjmov, výhry z reklamnej súťaže alebo žrebovania, ktoré nepresahujú výšku 350
€ zdaneniu nepodliehajú.
o Organizátor si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa spotrebiteľskej
súťaže, podľa vlastného uváženia spoločne s právom kedykoľvek obmedziť, odložiť, prerušiť,
zmeniť alebo zrušiť spotrebiteľskú súťaž, alebo zmeniť jej podmienky v zmysle zákonných
ustanovení.